BV Breclav

 

 

 

1. A

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Chlubnová

BV rozvrh 1 A 20182019

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2018

 

 

 

 

 

 Naše akce

 

 

 

 

 

 

 

BV1

 Základní škola Slovácká v Břeclavi

"Škola pro život"

Jsme základní škola s žáky v 1. - 9. ročníku. Na druhém stupni jsou třídy s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Škola je otevřená všem, kteří chtějí vysokou úroveň výchovně - vzdělávacího procesu pro své děti a aktivní pedagogický sbor, který neustále pracuje na svém osobním i profesním rozvoji.

Co se nám daří

  • rozvíjíme spolupráci rodiny a školy
  • rozšiřujeme na škole systém poradenských služeb
  • stále pracujeme na vnitřní, i vnějším prostředí školy a jeho rozvoji
  • na škole je stále vysoký počet kroužků a aktivit pro děti
  • získáváme značné finanční prostředky z grantových programů přes vytvořené projekty
  • získali jsme certifikát „Férová škola" (souvisí to s kvalitní výukou i vztahy ve škole, prostředím, vybaveností a celkovým nasměrováním školy) a vstoupit do sítě zdravých škol
  • vybavujeme školu moderními pomůckami, technikou, vzdělávacími programy
  • zapojujeme žáky do běhu školy jejich účastí ve školním parlamentu a komunikací s vedením školy

"Chceme učit to, co je důležité pro život!"

META (v čem se škola odlišuje od jiných)

Chceme...

Maximálně zaujmout žáky tak, aby získali potřebu vzdělávat se, dozvídat se nové věci (práce s rozmanitými zdroji učení, ověřování na činnostním učivu, propojováním předmětů, spojení s životem mimo školu – exkurse, projekty)

Emoce dětí rozvíjet a stimulovat pozitivními zážitky ( spolupráce, soudržnost, solidarita, třídní pobyty, zážitky, relaxace, povzbuzovat jejich nadání nejen pro školní výsledky, ale nechat je vynikat i jinak atd.)

Tolerantní prostředí školy, soustředit se na výchovu žáků a rozvoj jejich morálního a etického vědomí, sociálního cítění a vnímání, a to formou různých nadstandardních činností, i přístupem pracovníků školy k této oblasti.

Aktivizovat v žácích jejich potenciál k dosahování pro ně odpovídajících výsledků a rozvíjet všechny žáky v rámci využití individuálního přístupu (všichni žáci ve třídě nemohou dělat stejnou práci, protože jejich předpoklady se liší)

Aktivizovat v žácích jejich potenciál k dosahování pro ně odpovídajících výsledků a rozvíjet všechny žáky v rámci využití individuálního přístupu (všichni žáci ve třídě nemohou dělat stejnou práci, protože jejich předpoklady se liší)"Škola pro život"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BV2  BV3  BV4  BV5  BV6  BV7