Výuka na 1. stupni

Třídy Světa vzdělání na 1. stupni

Třídy Světa vzdělání disponují oproti klasickým třídám něčím navíc, přestože jsou součástí běžných škol. Žáci těchto tříd se již od první třídy učí angličtinu, aktivně rozvíjejí své logické myšlení a pracují na pozitivních vztazích ve třídě i k sobě samým. Hlavním přínosem našich tříd jsou nadstandardní vyučovací hodiny, které jsou začleněné do rozvrhu.

Nad rámec výuky

Angličtina

Děti v našich třídách mají už od první třídy ve svém rozvrhu 3 vyučovací hodiny angličtiny týdně.

Všechny hodiny angličtiny probíhají v půlených skupinách. Učitel má díky tomu více prostoru věnovat se individuálně každému dítěti a efektivně pomáhat.

Angličtinu vyučujeme metodou WattsEnglish Wow. Ta děti motivuje jazyk aktivně používat už od úplných začátků a odbourává obavy v něm komunikovat. Podporuje také osvojení správné výslovnosti, kterou si žáci dále upevňují při konverzačních hodinách.

Výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English v páté třídě.

Matematika

Při výuce matematiky je využívána Hejného metoda.

Hejného matematika děti baví. Přitom jsou ale prostřednictvím propracované metodologie vedeny k tomu, aby samostatně objevovaly veškeré matematické principy a zákonitosti. Radost z vlastních objevů je pak silnou motivací k dalšímu učení a vede k hlubšímu a trvalejšímu osvojení poznatků. Úlohy jsou obtížností stupňované tak, aby dokázaly naplnit potřeby všech žáků a každé dítě se učilo podle svých možností.

Důležitou složkou hodin matematiky je i zvládnutí práce s vlastními chybami – je důležité, aby děti své chyby přijaly jako přirozenou součást procesu učení a dokázaly je efektivně využívat.

Logika

Logické uvažování se samostatným myšlením jsou předpokladem k úspěšnému uplatnění v životě.

Obojí si děti osvojují už v hodinách matematiky díky Hejného metodě a zvláštní hodina logiky tyto schopnosti hravou formou dále upevňuje a prohlubuje. Děti se při cestování se slonem Milošem, který je provází hodinami logiky, společně učí analyzovat a řešit úkoly, hledat různá řešení problémů a správně využívat informace, které k jejich řešení mají.

Předmět logika a učebnice do logiky jsou unikátním konceptem, který do škol Svět vzdělání přináší.

Osobnostní rozvoj

Hodiny osobnostního rozvoje jsou zaměřeny jak na jednotlivce, tak kolektiv. Záleží na emocích a jejich zvládání, etice, zásadách správného chování i efektivitě učení. Neméně podstatná je dobrá atmosféra ve třídě mezi spolužáky, či mezi žáky a pedagogy. Do těchto hodin se promítá také snaha o udržení pozitivního vztahu ke škole.

Ve výuce se pracuje s knihami Žabák Ferda a jeho mouchy a Jak připravit děti na život.

Programování

Vzhledem k aktuálnímu trendu technologií je třeba vzdělávat děti nejen ohledně základní práce s počítačem, ale i o zásadách bezpečnosti v online prostředí. Proto jsou od třetí třídy zařazeny do rozvrhu hodiny programování.

Tyto hodiny ovšem nejsou cíleny na výchovu programátorů, ale na výuku algoritmů. Rozklad těžkého problému na menší a menší, kdy na konci čekají jen lehké zvládnutelné kroky, je velmi ceněnou schopností. Programuje se mimo jiné ve Scratch a děti mají možnost pracovat s roboty mBot.

Půlené hodiny

Méně dětí ve třídě znamená více individuálního přístupu.

Půlené jsou každý týden tři hodiny angličtiny, jedna hodina češtiny a dvě hodiny matematiky. Díky půleným hodinám se dostává dětem individuálního přístupu.

Veškeré nadstandardní hodiny jsou hrazené z měsíčních příspěvků rodičů. Během celé školní docházky našich žáků je pro nás velice důležitá efektivní oboustranná komunikace mezi rodiči a učiteli a jejich partnerský vztah – náš cíl je totiž stejný: zajistit dětem co nejlepší podmínky pro kvalitní vzdělávání.

Informační schůzky pro rodiče

V každém městě, kde naše třídy najdete, pořádáme informační schůzky pro rodiče. Dozvíte se více o konceptu tříd Světa vzdělání a budete se moci zeptat na to, co vás zajímá.

Termíny informačních schůzek připravujeme.

Aktuality – nové

Informační schůzky pro rodiče:

Třídy na dálku, čt 20. června 2024, 17:00

Posted in hlavni_stranka_aktuality | Leave a comment

Přihláška

Přihlášku podáte elektronicky.

Nejdříve se zaregistrujte do přihláškového systému, přijde vám ověřovací e-mail, který je potřeba potvrdit. Po jeho potvrzení již můžete podat přihlášku na konkrétní školu. Termíny talentových zkoušek vypisujeme postupně. Jakmile termín vypíšeme, přijde vám upozornění na e-mail. 

Talentové zkoušky

Do tříd na druhém stupni děti přijímáme na základě talentové zkoušky. Zjišťujeme úroveň angličtiny, matematiky a intelektu.

Děti z našich tříd na prvním stupni nemusí talentovými zkouškami procházet, stačí podat přihlášku.

Standard tříd Světa vzdělání

Práce s chybou

Důležitou složkou hodin je  zvládnutí práce s vlastními chybami – je důležité, aby děti své chyby přijaly jako přirozenou součást procesu učení a dokázaly je efektivně využívat.

Půlené hodiny

Díky půleným hodinám se dostává dětem individuálního přístupu. Děti mají každý týden tři hodiny angličtiny, dvě hodiny matematiky a jednu hodinu češtiny v tomto rozpoložení.

Spolupráce s rodiči

Tak jako rodič zná osobnost svého dítěte, tak učitel zná potřeby svého žáka. Proto je důležitá jejich spolupráce, aby dítě dosahovalo dobrých výsledků a mělo pozitivní vztah ke škole a vzdělávání.

Vzdělávání pedagogů

Učitelé se neustále školí a vzdělávají, jak v oblasti moderních vyučovacích metod, tak ve svých specializacích.

Pomůcky a materiály

Pro podporu výuky jsou třídy průběžně vybavovány edukativními pomůckami, nástroji a hrami.

Projektové učení

Příprava dětí na skutečný život je prioritou. V rámci vypracovávání projektu jsou děti ve skupinkách, tím se učí práci v týmu i vlastní zodpovědnosti. Musí získávat informace z různých zdrojů k zadanému tématu, zpracovávat je a rovněž si ověřovat jejich pravdivost a hodnotu. Znalost cizího jazyka se začne jevit jako velmi praktická. Taktéž získávají zkušenosti s prezentováním svých výsledků před ostatními.