Od 6. třídy základní školy

Se Světem vzdělání na 2. stupeň

 Na druhém stupni žáci pokračují v již nabytých znalostech i dovednostech. Nadále komunikují v angličtině, aby pro ně byla čím dál přirozenější. Získávají nové poznatky v matematice za podpory Hejného metody. V informatice objevují nové technologie a učí se využívat algoritmy v dalších prostředích. Získávají také další rozhled v novém předmětu Svět kolem nás, který spojuje pro žáky již známou logiku a osobnostní rozvoj s novými tématy finanční gramotnosti, fiktivní firmy, mediální a společenské výchovy a dalších.

Kde nás najdete?

Nad rámec výuky

Angličtina

Dvě hodiny týdně navíc, anglická konverzace, v osmé třídě jazykový pobytový kurz. Všechny hodiny angličtiny probíhají v půlených skupinách. Učitel má díky tomu více prostoru věnovat se individuálně každému dítěti a efektivněji zaměřit svoji pomoc, pokud je potřeba. Žáci si anglický jazyk dále upevňují při konverzačních hodinách. Výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English v deváté třídě.

Matematika

Víme, jak důležitá je schopnost o matematice přemýšlet, a ne se jen zpaměti učit potřebné vzorce a postupy. Toho dosahujeme využitím Hejného metody. Hejného matematika děti baví. Přitom zároveň vedeny k tomu, aby samostatně objevovaly veškeré matematické principy a zákonitosti. Radost z vlastních objevů je pak silnou motivací k dalšímu učení a vede k hlubšímu a trvalejšímu osvojení poznatků.

Informatika

V dnešní době je zvládnutí práce s technologiemi klíčové. Proto zařazujeme od šesté třídy další hodiny programování, robotiky, 3D tisku a počítačové grafiky. Cílem přitom není vychovat ze všech dětí programátory – díky programování se žáci především učí myslet v algoritmech, tedy pochopit problém a rozdělit ho na menší části.

Svět kolem nás

Pro budoucí život dětí jsou důležité také nejrůznější dovednosti, které se učí a objevují v předmětu Svět kolem nás. Finanční gramotnost naučí děti principům dobrého hospodaření, s fiktivní firmou si vyzkouší práci s podnikatelským záměrem nebo si spočítají náklady a výnosy, budou se nadále rozvíjet v logice a získají nový rozhled díky mediální a společenské výchově.

Veškeré nadstandardní hodiny jsou hrazené z měsíčních příspěvků rodičů. Během celé školní docházky našich žáků je pro nás velice důležitá efektivní oboustranná komunikace mezi rodiči a učiteli a jejich partnerský vztah – náš cíl je totiž stejný: zajistit dětem co nejlepší podmínky pro kvalitní vzdělávání.

Informační schůzky pro rodiče

Termíny připravujeme.

Přihláška

Přihlášku podáte elektronicky.

Nejdříve se zaregistrujte do přihláškového systému, přijde vám ověřovací e-mail, který je potřeba potvrdit. Po jeho potvrzení již můžete podat přihlášku na konkrétní školu. Termíny talentových zkoušek vypisujeme postupně. Jakmile termín vypíšeme, přijde vám upozornění na e-mail. 

Talentové zkoušky

Do tříd na druhém stupni děti přijímáme na základě talentové zkoušky. Zjišťujeme úroveň angličtiny, matematiky a intelektu.

Děti z našich tříd na prvním stupni nemusí talentovými zkouškami procházet, stačí podat přihlášku.

Standard tříd Světa vzdělání

Práce s chybou

Důležitou složkou hodin je  zvládnutí práce s vlastními chybami – je důležité, aby děti své chyby přijaly jako přirozenou součást procesu učení a dokázaly je efektivně využívat.

Půlené hodiny

Díky půleným hodinám se dostává dětem individuálního přístupu. Děti mají každý týden tři hodiny angličtiny, dvě hodiny matematiky a jednu hodinu češtiny v tomto rozpoložení.

Spolupráce s rodiči

Tak jako rodič zná osobnost svého dítěte, tak učitel zná potřeby svého žáka. Proto je důležitá jejich spolupráce, aby dítě dosahovalo dobrých výsledků a mělo pozitivní vztah ke škole a vzdělávání.

Vzdělávání pedagogů

Učitelé se neustále školí a vzdělávají, jak v oblasti moderních vyučovacích metod, tak ve svých specializacích.

Pomůcky a materiály

Pro podporu výuky jsou třídy průběžně vybavovány edukativními pomůckami, nástroji a hrami.

Projektové učení

Příprava dětí na skutečný život je prioritou. V rámci vypracovávání projektu jsou děti ve skupinkách, tím se učí práci v týmu i vlastní zodpovědnosti. Musí získávat informace z různých zdrojů k zadanému tématu, zpracovávat je a rovněž si ověřovat jejich pravdivost a hodnotu. Znalost cizího jazyka se začne jevit jako velmi praktická. Taktéž získávají zkušenosti s prezentováním svých výsledků před ostatními.