Od 6. třídy základní školy

Se Světem vzdělání na 2. stupeň

Třídy Světa vzdělání disponují oproti klasickým třídám něčím navíc, přestože jsou součástí běžných škol. Žáci těchto tříd se již od první třídy učí angličtinu, aktivně rozvíjejí své logické myšlení a pracují na pozitivních vztazích ve třídě i k sobě samým. Hlavním přínosem našich tříd jsou nadstandardní vyučovací hodiny, které jsou začleněné do rozvrhu.

 

Na druhém stupni žáci pokračují v již nabytých znalostech i dovednostech. Nadále komunikují v angličtině, aby pro ně byla čím dál přirozenější. Získávají nové poznatky v matematice za podpory Hejného metody. V informatice objevují nové technologie a učí se využívat algoritmy v dalších prostředích. Získávají také další rozhled v novém předmětu Svět kolem nás, který spojuje pro žáky již známou logiku a osobnostní rozvoj s novými tématy finanční gramotnosti, fiktivní firmy, mediální a společenské výchovy a dalších.

Kde nás najdete?

Nad rámec výuky

Angličtina

Dvě hodiny týdně navíc, anglická konverzace, v osmé třídě jazykový pobytový kurz. Všechny hodiny angličtiny probíhají v půlených skupinách. Učitel má díky tomu více prostoru věnovat se individuálně každému dítěti a efektivněji zaměřit svoji pomoc, pokud je potřeba. Žáci si anglický jazyk dále upevňují při konverzačních hodinách. Výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English v deváté třídě.

Matematika

Víme, jak důležitá je schopnost o matematice přemýšlet, a ne se jen zpaměti učit potřebné vzorce a postupy. Toho dosahujeme využitím Hejného metody. Hejného matematika děti baví. Přitom zároveň vedeny k tomu, aby samostatně objevovaly veškeré matematické principy a zákonitosti. Radost z vlastních objevů je pak silnou motivací k dalšímu učení a vede k hlubšímu a trvalejšímu osvojení poznatků.

Informatika

V dnešní době je zvládnutí práce s technologiemi klíčové. Proto zařazujeme od šesté třídy další hodiny programování, robotiky, 3D tisku a počítačové grafiky, vše v půlených skupinkách. Cílem přitom není vychovat ze všech dětí programátory – díky programování se žáci především učí myslet v algoritmech, tedy pochopit problém a rozdělit ho na menší části.

Svět kolem nás

Pro budoucí život dětí jsou důležité také nejrůznější male dovednosti, které se učí a objevují v předmětu Svět kolem nás. Finanční gramotnost naučí děti principům dobrého hospodaření, s fiktivní firmou si vyzkouší práci s podnikatelským záměrem nebo si spočítají náklady a výnosy, budou se nadále rozvíjet v logice a získají nový rozhled díky mediální a společenské výchově.

Veškeré nadstandardní hodiny jsou hrazené z měsíčních příspěvků rodičů. Během celé školní docházky našich žáků je pro nás velice důležitá efektivní oboustranná komunikace mezi rodiči a učiteli a jejich partnerský vztah – náš cíl je totiž stejný: zajistit dětem co nejlepší podmínky pro kvalitní vzdělávání.

Informační schůzky

Informační schůzka proběhne online 3. května od 18 hodin na odkazu https://svetvzdelani.cz/meet

Přihláška

Přihlášku podáte elektronicky.

Nejdříve se zaregistrujte do přihláškového systému, přijde vám ověřovací e-mail, který je potřeba potvrdit. Po jeho potvrzení již můžete podat přihlášku na konkrétní školu. Termíny talentových zkoušek vypisujeme postupně. Jakmile termín vypíšeme, přijde vám upozornění na e-mail. 

Talentové zkoušky

Do tříd na druhém stupni děti přijímáme na základě talentové zkoušky. Zjišťujeme úroveň angličtiny, matematiky a intelektu.

Děti z našich tříd na prvním stupni nemusí talentovými zkouškami procházet, stačí podat přihlášku.

Standard tříd Světa vzdělání

Práce s chybou

Důležitou složkou hodin je  zvládnutí práce s vlastními chybami – je důležité, aby děti své chyby přijaly jako přirozenou součást procesu učení a dokázaly je efektivně využívat.

Půlené hodiny

Díky půleným hodinám se dostává dětem individuálního přístupu. Děti mají každý týden tři hodiny angličtiny, dvě hodiny matematiky a jednu hodinu češtiny v tomto rozpoložení.

Spolupráce s rodiči

Tak jako rodič zná osobnost svého dítěte, tak učitel zná potřeby svého žáka. Proto je důležitá jejich spolupráce, aby dítě dosahovalo dobrých výsledků a mělo pozitivní vztah ke škole a vzdělávání.

Vzdělávání pedagogů

Učitelé se neustále školí a vzdělávají, jak v oblasti moderních vyučovacích metod, tak ve svých specializacích.

Pomůcky a materiály

Pro podporu výuky jsou třídy průběžně vybavovány edukativními pomůckami, nástroji a hrami.

Projektové učení

Příprava dětí na skutečný život je prioritou. V rámci vypracovávání projektu jsou děti ve skupinkách, tím se učí práci v týmu i vlastní zodpovědnosti. Musí získávat informace z různých zdrojů k zadanému tématu, zpracovávat je a rovněž si ověřovat jejich pravdivost a hodnotu. Znalost cizího jazyka se začne jevit jako velmi praktická. Taktéž získávají zkušenosti s prezentováním svých výsledků před ostatními.