CLIL v praxi

CLIL v praxi

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), jejímž cílem je začlenění angličtiny nebo jiného cizího jazyka do výuky nejazykových předmětů, se dlouhodobě osvědčuje jako velmi efektivní nástroj. Učitelé Světa vzdělání jsou v aktivním využívání CLILu velmi podporováni a na zimní škole měli i možnost zúčastnit se rozsáhlé přednášky a workshopu pod vedením lektorky Petry Vallin.

Paní učitelka Monika Delinčáková, která tuto metodu s úspěchem aplikuje již čtvrtým rokem, se s námi podělila o množství informací ze své vlastní praxe. Děti, které učí, mají prokazatelně nadstandardní výsledky v angličtině, a proto nás zajímalo nejen, jakým způsobem metodu aplikuje, ale i jaký má na CLIL názor a co bylo motivací k jeho aktivnímu využití v praxi.

„Má motivace byla dána osobní zkušeností. Má generace se s cizím jazykem potkala až na střední škole, a to ještě ne příliš efektivní a příjemnou formou. Pro mne to znamenalo obavy mluvit a dělat chyby. Dnes se děti setkávají s cizím jazykem již od předškolního věku a je mnoho možností, jak jim to udělat příjemné a užitečné. Určitě to ale velmi výrazně pomáhá zlepšit i mou jazykovou úroveň.

Metoda CLIL je především o vytvoření pozitivního vztahu k cizímu jazyku, nadšení z nově naučeného, podpoře výuky jazyka v jazykových hodinách, kde se děti učí jazyk hravou formou jako systém gramatických pravidel používaných v konverzaci. CLIL dává podporu ve slovní zásobě a přirozeném naslouchání a porozumění cizímu jazyku. Není dětem třeba překládat, co se říká, vidí to. Protože děti mají angličtinu od 1.ročníku a hodiny s konverzace, přišlo mi naprosto přirozené podpořit to ještě metodou CLIL v dalších předmětech.

Přínos vidím v tom, že děti vnímají angličtinu jako komunikační jazyk stejně jako jazyk český. Nepřepínají v hlavě z jazyka do jazyka, podle toho, jaký předmět zrovna mají v rozvrhu. Přijímají informace, pokyny, tak jak přicházejí a nepřemýšlí nad tím, v jakém jazyce to je. Angličtina se pro ně stala zejména v poslechu, ale i komunikaci a psaní, přirozená, protože se s ní setkávají každý den a po celý den.“

V současné době učí paní Delinčáková 4. ročník, děti se však s angličtinou v podobě metody CLIL setkávají již od 1. ročníku. První předměty, ve kterých se CLIL objevuje, jsou výtvarná a pracovní výchova. V následujících ročnících se pak pro děti stává běžné, že pokyny dostávají v angličtině během celého dne, a CLIL začala využívat i v rámci výuky matematiky, prvouky a později i přírodovědy.

„Hrajeme hry, zpíváme písničky a děti si nová slovíčka zapisují i do učebnic přírodovědy, které si samy tvoří. Stalo se pro ně přirozené, že si slovíčka zapisují i do sešitů nebo pracovních listů v jiných předmětech než těch CLILových. Chtějí to znát, je to pro ně zajímavé, mají z toho radost. Často pak v testech nebo písemných pracích samy připisují i odpovědi v angličtině. Umí a chtějí to dát vědět, prostě se pochlubit. Vše, co jde ukázat, s čím jde manipulovat nám slouží k zábavě a zdroji výuky angličtiny.

Děti samy mají velkou radost z toho, že se stále učí nová a nová slova, protože jim to moc pomáhá komunikovat v rozvitějších větách. Rozumí videím a písničkám, nedělá jím potíže porozumět novým textům, protože mnoho z nových slov si dokáží odvodit. Jednoduše, angličtina neznamená stres, ale radost. Od kolegů, kteří provádí testování úrovně angličtiny u mých dětí, mám poznatky, že mají širokou slovní zásobu, nebojí se mluvit, neznalost slovíček pro ně není problém, protože dokáží situaci vyřešit jinak. Buď odpověď zformulují tak, že neznámé slovíčko nahradí jiným, nebo opisem vyjádří, co potřebují. Raději mluví s chybami než vůbec. To považuji za největší úspěch.“

Pro metodu CLIL existuje velké množství výukových materiálů i pomůcek. Od paní učitelky jsme se dozvěděli, které z nich preferuje ve své vlastní výuce.

„Využívám materiály nakladatelství Oxford Cross-Curricular Resources for young Learner a Primary Curriculum Box, které jsou pro výuku metodou CLIL speciálně určené a obsahují mnoho tematických bloků, především učiva matematiky a přírodovědy. Obsahují i CD s nahrávkami rodilých mluvčí, což je skvělé. Děti moc rády čtou a pracují s úkoly v tematických knížečkách stejného nakladatelství Oxford Read and Discover, anglickými encyklopediemi např. One Million Things A Visual Encyclopedia, pohádkovými knihami a v poslední době nově se slovními mapami Vocabulary maps Tomáše Bednáře.“

Metoda CLIL však není něco, co nutně patří pouze do školních lavic. Posilovat přirozený vztah k anglickému či jinému cizímu jazyku lze u dětí i v domácím prostředí. Ať už formou občasného využívání cizích slov v běžné rodinné komunikaci, či pomocí různých kreativních her.

Děkujeme paní učitelce Monice Delinčákové za její ochotu nechat nás nahlédnout do své vlastní praxe. Věříme, že tímto dokázala přiblížit tuto metodu všem, kteří se s ní dosud nikdy nesetkali.