XXX TEST – NA DÁLKU

Od září 2022 otevíráme online Třídy na dálku
s rozšířenou výukou pro první i druhou třídu!

Přihlaste se už teď »

Třídy na dálku

Svět vzdělání nabízí třídy s rozšířenou výukou, a to konkrétně od první do páté třídy na více než deseti školách v České republice. Náš pětiletý program nově otevíráme i v online světě. Nabízíme Vašim dětem být součástí našich nových online tříd s rozšířenou výukou.
V online prostředí nabízíme stejné hodnoty jako v našich prezenčních třídách. Vytváříme komunity podobně smýšlejících dětí, kterým standardní školní výuka nedává dostatek prostoru k rozvoji. Propojujeme děti, které by se nikdy nepotkaly, a tvoříme pro ně bezpečné prostředí v online třídě s maximálním počtem 12 žáků.

Online rozšířená výuka na dálku

 • pravidelné online výuce s lektorem a individuálně prací na interaktivních materiálech s pomocí a zpětnou vazbou lektora,
 • doplníme jejich základní školní výuku o předměty: angličtina, logika, osobnostní rozvoj a informatika,

Připravíme děti na další vzdělávání i do života

 • během 5 let naší online výuky dovedeme děti k samostatnosti při učení i při práci na počítači,
 • povedeme děti k tomu, aby braly chybu jako důležitou součást procesu učení,
 • dvakrát ročně nabídneme osobní setkání dětí a jejich rodin formou víkendových akcí.

Děti, které nastupují do první třídy, většinou neumí číst. Počítáme s tím i v našem světě online výuky, a proto se děti na začátku učí pomocí obrázků, videí a mluveného slova. Online třídní učitelka nejdříve děti důkladně seznámí s prostředím, ve kterém bude výuka probíhat, aby se hned od začátku mohly vzdělávat v naší online třídě bez pomoci rodičů.
Spojením e-learningu a online výuky s lektorem mají žáci možnost rozvíjet se v nových dovednostech a směrech nad rámec výuky na jejich základní škole. Vybrané předměty vyučujeme pro jejich přesah do budoucího vzdělávání dětí a jejich profesního uplatnění.


3 důvody pro budoucnost vašich dětí

1. Šikovným dětem klasická školní výuka nestačí a chtějí se rozvíjet dál.
2. Naučíme Vaše děti komplexním dovednostem, které prakticky využijí.
3. Díky naší výuce získají schopnost samostatně se vzdělávat v dalších tématech, která je zajímají a baví.

Jaké přináší naše online výuka další výhody?

 • nabízíme dětem vyváženou dávku učení se novým věcem a zábavy z objevování

 • práci na interaktivních materiálech si děti naplánují podle vlastních potřeb

 • spojujeme moderní technologie s individuálním přístupem

 • děti se naučí samostatnosti u počítače, který na online výuku potřebují

 • dbáme na mezipředmětové propojení

 • naučíme děti pracovat s chybou a nekonvenčním řešením problémů

 • děti se naučí spolupracovat a komunikovat s ostatními i v online světě

Vyučované předměty

ANGLIČTINA
pravidelné konverzace
už od první třídy

Angličtina je v našich třídách důležitou součástí výuky. Nejen s rodilými mluvčími se u nás děti naučí jazyk používat přirozeně a bez zbytečných obav. Jednou týdně se děti potkají na hodinu konverzace.

LOGIKA
rozvíjení schopnosti samostatně
a logicky uvažovat

Děti získají praktickou zkušenost s řešením logických problémů a hravou formou rozvinou své logické uvažování. Čeká je výuka logiky formou hodin s lektorem a také práce na interaktivních materiálech s podporou lektora.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
umění vycházet dobře s druhými
i se sebou samým

I v online prostoru se mohou děti rozvíjet v poznávání sebe a druhých. Tato forma osobnostního rozvoje bude ještě doplněna o další měkké dovednosti a schopnosti, které děti posunou dál v jejich objevování světa.

INFORMATIKA
od základní práce na PC a s výukovými
platformami až po programování

Základem naší výuky informatiky jsou hodiny programování od třetí třídy. V našich online třídách navíc zařazujeme základní práci s počítačem a zvládnutí platforem pro online výuku, aby byly děti samostatné při našich hodinách již od začátku školního roku. Následně společně probereme bezpečnost v online prostředí, naučíme se efektivně vyhledávat a ověřovat si informace a další práci s počítačem.

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

Víme, jak důležitá je schopnost o matematice přemýšlet, a ne se jen zpaměti učit potřebné vzorce a postupy. Toho dosahujeme využitím Hejného metody napříč naší výukou.
Tak, jako mají děti ve svým třídách nejrůznější pomůcky, máme i my pro děti v naší virtuální třídě zajímavé “pomůcky”. V angličtině budou pracovat s aplikací English Me, kterou mohou využít i pro další individuální rozvoj angličtiny podle vlastní úrovně. V našich třídách používáme novou metodiku pro výuku počtářských dovedností Abaku. Abaku je zábavná forma, jak si hrát s čísly a přitom se i něco naučit.

Jak bude výuka probíhat?

Dvakrát týdně se s dětmi potkáme při odpolední live výuce na celkem 3 vyučovací hodiny, součástí kterých bude pravidelná hodina anglické konverzace, prostor pro osobnostní rozvoj s online třídní učitelkou a ostatní hodiny.
Další výuka bude probíhat individuálně pomocí e-learningu. Pro děti jsou připravené interaktivní materiály, se kterými mohou pracovat, kdy chtějí a svým vlastním tempem.

Školné

V našich online třídách s rozšířenou výukou činí školné 1 500 Kč měsíčně.

Jak se přihlásit?

Zaujal Vás koncept našich tříd online a chcete, aby se Vaše dítě s námi rozvíjelo? Vyplňte naši elektronickou přihlášku.

Do našich online tříd děti přijímáme na základě talentové zkoušky. Cílem talentové zkoušky není testování naučených vědomostí, ale zjištění potenciálu dětí. Termín, který Vám vyhovuje si můžete vybrat po podání přihlášky.

Chcete více informací...

Pro rodiče dětí připravujeme online informační schůzky, na kterých se dozvíte více podrobností a můžete se zeptat na vše, co vás o Třídách na dálku zajímá.

Další infoschůzka proběhne 23. května od 18 hodin 

Časté dotazy

Co bude dítě potřebovat na online výuku?

Pro online výuku je nutností počítač nebo notebook s webkamerou a mikrofonem a samozřejmě připojení k internetu.
Protože je pro děti důležité zapojit co nejvíce smyslů při výuce, doporučujeme mít i tiskárnu, aby mohly pracovat na pracovních listech.

Jsou pro děti talentové zkoušky stresující?

Vůbec ne. S dětmi se pobavíme, společně se podíváme na několik obrázků a zaměříme se na jejich potenciál. Nemusí se ničeho bát, netestujeme jejich vědomosti.

Jaký budou mít děti rozvrh?

Konkrétní rozvrh si budete moci vybrat na začátku školního roku podle Vašich preferencí. Zpravidla se jedná o dvě odpoledne v týdnu, vždy ve stejný den.

Hodiny anglické konverzace ve Třídách na dálku

Hodiny anglické konverzace ve Třídách na dálku

Ve Třídách na dálku probíhají hodiny anglické konverzace hravou, interaktivní formou a žáci si vždy užijí spoustu zábavy.

Prvňáčci s nadšením řešili téma „My favourite food“ a druháčci zase tvořili návrhy domu, u čehož získali novou slovní zásobu a zopakovali si předložky.  Navzájem si pak vyprávěli, co v jednotlivých místnostech dělají: „I eat in the kitchen,“ nebo „I read in my bedroom.“ Děti také zažívaly dobrodružství na imaginární plavbě lodí, kde umisťovaly zvířata na palubu a popisovaly je: „It has got a long neck,“ což napovídalo, že jde o žirafu.

Díky těmto pravidelným online setkáním si děti nejen zlepšují své komunikační dovednosti v cizím jazyce, ale také si rozšiřují slovní zásobu, učí se spolupracovat s ostatními a vzájemně se podporovat a to klidně z pohodlí domova.

Posted in blog, na_dalku | Leave a comment

Výuka na dálku očima rodiče

Výuka na dálku očima rodiče

Třídy na dálku se staly oblíbenou alternativou prezenční výuky. Ať už z důvodu velké vzdálenosti či naplnění kapacit prezenčních tříd, tato varianta rozšířené výuky je možností, jak dopřát svým dětem něco navíc navzdory všem překážkám. Jak ale taková výuka na dálku probíhá a co si o ní myslí ti, kteří této možnosti využívají?

O svůj názor na celý koncept se s námi podělila Zuzana I., maminka Tomáše, který je žákem 3. třídy.

Hlavní motivací rodičů zapojit se do konceptu rozšířené výuky je obvykle uvědomění si nadstandardních potřeb nadaného dítěte a následná touha podpořit a rozvíjet jeho potenciál. Ani v případě paní Zuzany tomu nebylo jinak a do Světa vzdělání ji přivedla potřeba dopřát svému synovi rozvoj nad rámec běžné výuky.

„O třídě Světa vzdělání na dálku jsem se dozvěděla zcela náhodou na Facebooku, koncept mě zaujal a začala jsem zjišťovat více informací. Syn měl nastupovat do první třídy, byla náročná epidemiologická situace a mě zaujal „kroužek“, který je možné absolvovat i při karanténách či uzávěrách. Druhým faktorem byl později koncept programu, který zcela korespondoval s potřebami syna, jenž byl identifikován jakožto nadané dítě. Vnímala jsem již dlouhou dobu jeho potřebu nadstandardního přístupu k informacím, složitější orientaci v sociální oblasti i touhu myslet a přicházet s nápady… Svět vzdělání na dálku jsem začala brát jako formu dalšího rozvoje syna nad rámec klasického vzdělávacího konceptu základní školy. Zpětně jsem velice ráda, že jsme se do programu rozhodli vstoupit.“

Výuka dálkovou formou je v rámci základního vzdělávání poměrně netradiční. Svět vzdělání však klade důraz na udržení stejných hodnot a úrovně jako v prezenčních třídách a dává tak možnost vytvořit v online prostředí komunitu stejně smýšlejících dětí, které by se jinak nepotkaly. Jaké hlavní výhody spatřuje v konceptu nadstandardní výuky paní Zuzana a jaká pozitiva přináší jeho online forma?

„Pro syna vnímám jako velmi potřebné pochopení, toleranci a bezpečné prostředí, které se podařilo učitelům vytvořit. I když se děti fyzicky nesetkávají, tak se vzájemně vnímají jako kamarádi a díky bezpečnému prostředí se mohou projevovat spontánně. Což je velmi potřebné například ve výuce osobnostního rozvoje, kdy děti řeší mnohé sociální situace. Sice pomáhají postavám z příběhů, ale leckdy reflektují svojí osobní zkušenosti a vzájemně je sdílejí. Paní učitelka děti velmi citlivě vede a seznamuje je s pestrostí světa, sociokulturními vztahy, dbá na morální pravidla a vede děti v prevenci rizikového chování. Syn si oblíbil některé ze sdílených pořadů a následně si sám pouští další díly naučných videí. V angličtině pan učitel dokáže efektivně pracovat jak s dětmi začátečníky, tak pokročilými. Vnímám jako velmi potřebné, že dokáže děti motivovat, rozvíjet a předává jim chuť se dále jazyk učit. Vše je pojato hravou a pro děti zábavnou formou. Bylo pro mě až s podivem, jaké metody výuky lze efektivně praktikovat on-line formou. Předmět logiky má výborný originální koncept, kdy děti provází slon Miloš po světě a následně společně řeší zapeklité úkoly. Syn je z hodin nadšen, hříčky jej baví, rozvíjí a následně úlohy testuje na svém okolí. 

Celý koncept vnímám jako prospěšný, synovi se dostává nadstavby v celkovém osobním rozvoji. Oblast podpory nadaných dětí není zatím v České republice efektivně celoplošně nastavena. U Světa vzdělání jsme našli děti i dospělé na podobné životní vlně. Všechny zmiňované aspekty vnímám jako velmi potřebné do budoucna, hlavně však nyní je to saturace kognitivních potřeb a bezpečného prostředí, které se v heterogenní skupině dětí někdy obtížně hledá.“

K otázce, jak vlastně online výuka baví samotné děti, se nám ochotně vyjádřil ten nejpovolanější. Syn Tomáš (9), který je žákem 3. třídy, s námi sdílel svůj vlastní pohled na dálkovou formu vyučování.

„Tato forma mě velmi baví, protože je to jiné než normální výuka a vždy se těším, až lidi uvidím. Nejvíc se těším, až je uvidím doopravdy. Zároveň mi vyhovuje díky tomu, že nemusím na kroužek odcházet půlhodiny předem, ale že stačí začít se připojovat 5 minut před začátkem. Forma vzdělávání je dobře provedena a vedená hravou formou. Do osobnostního rozvoje se snažím zapojovat co nejvíce, ale vždy se stane, že člověk něco neví, ale to mu zase většinou dopomůže někdo jiný. Zároveň mě těší, že na každém kroužku, na který já chodím ve Světě vzdělání, tak tam máme vždy někoho, kdo tam s námi je, na osobnostním rozvoji žabák Ferda nebo angličtina Pinquinek, logika cestovatel Miloš. Angličtina jako předmět mi moc nejde a proto spíše poslouchám, vstřebávám slovíčka. Odpovídám, když se pan učitel ptá a slovíčka potom používám. Na logice s cestovatelem Milošem poznáváme různá místa České republiky, světa a prý budeme i ve vesmíru. A na každém místě máme několik logických úloh s chytáky, ať už to jsou například rozdíly, bludiště, pořadí míst závodníků… Dále máme na každém místě nějakého kamaráda nebo kamarádku, který nás tam provází, například Lucku na Antarktidě. V programování se naučíme základy programování, je to velmi podobné stránce jménem Scratch, jestli ji znáte. Jsou tam také dílky, které když se správně propojí a spustí, dává to výsledek, který čekáte. Mamka byla jednou se mnou u počítače, kde jsem šel na novou úlohu v programování a mamka než pochopila princip úlohy, já už měl pospojováno a pouštěl.  

Tato forma výuky je pro mě lepší než klasický kroužek, protože většina aktivit je hravou formou, která mně vyhovuje. Zároveň když je člověk nemocný, jít na klasický kroužek není zrovna nejlepší nápad, zatímco tady to moc nevadí a nikoho nenakazíte, protože si myslím, že se přes obrazovku nedýchá.“

Dálková forma výuky ale zároveň klade vysoké nároky na samotné učitele. V nedávné době covidových omezení se ukázalo, jak náročná může být tato forma výuky především u malých dětí. Zajímalo nás tedy, jak je paní Zuzana spokojena s kvalitou a efektivitou našich dálkových učitelů, a dostalo se nám výjimečně velmi stručné, ale potěšující odpovědi: „Lepší učitele bychom stěží potkali.“

Závěrem bychom rádi moc poděkovali paní Zuzaně I. i synovi Tomášovi, že byli ochotní s námi sdílet svůj pohled na koncept dálkových tříd a přiblížili tak tuto formu dalším případným zájemcům i z jiného pohledu.

Více informací o třídách na dálku včetně elektronické přihlášky naleznete na našem webu svetvzdelani.cz/na-dalku/

Posted in blog, na_dalku | Leave a comment

Výuka na dálku očima paní učitelky

Výuka na dálku očima paní učitelky

V rámci Tříd na dálku se děti učí angličtinu formou pravidelné hodiny anglické konverzace. Každý týden se potkávají prostřednictvím svých obrazovek a baví se o různých tématech a skrze mluvení se učí novým slovíčkům a vnímají gramatiku.

„Baví mě poznávat děti zase jiným způsobem, z jiné strany – z prostředí domova místo školních lavic. Prostředí domova jim dává příležitost poznávat jazyk nenásilnou formou, mimo jiné skrze reálie jim nejbližší,“ popisuje online výuku paní učitelka Dorota Karlíková.

Pro všechny je na začátku online výuka něčím novým k čemu si musí najít cestu. „Pro mě byla online výuka novou výzvou s řadou neznámých. Díky ní vím,  že kde je vůle a radost z učení, tam je růst,“ dodává paní učitelka.

Posted in blog, na_dalku | Leave a comment

Přání Milošovi k svátku od dětí ze Třídy na dálku

Přání Milošovi k svátku od dětí ze Třídy na dálku

Víte, že měl Miloš svátek?

Miloš je slon, který nás provází logikou nejen v našich třídách ve všech školách, ale také ve Třídách na dálku. Společně s Milošem děti cestují. V první třídě se vydávají objevovat kontinenty světa. Na každém kontinentu řeší nejrůznější hádanky a logické úkoly a učí se novým věcem.

Na videu se můžete podívat, jak se našim malým prvňáčkům z online třídy podařilo vytvořit krásné přání Milošovi k svátku. 

Posted in blog, na_dalku | Leave a comment

Vánoce na dálku

Vánoce na dálku

Vánoční logika na dálku byla spojena s vánočními zvyky a tradicemi. Nejdříve jsme zavzpomínali na předchozí Vánoce a zkusili si vzpomenout, jaké obyčeje se dodržují v našich rodinách. Následně jsme zhlédli video, kde nám bylo vysvětleno, proč Ježíšek zvoní zvonečkem, dále proč si zdobíme domov jmelím a odkdy připravujeme ke štědrovečerní večeři kapra s bramborovým salátem. Poté jsme vyplnili křížovku, kde jsme využili nabyté informace z videa. Na konci hodiny jsme si lehce zavařili mozky s paměťovými kartami s krásnou vánoční tématikou.

Posted in blog, na_dalku | Leave a comment

Pololetí ND a BV

Pololetní vysvědčení udělalo radost našim žáčkům ve školách i na dálku

První pololetí uteklo jako voda a i přes veškeré nesnáze je všichni naši žáčci zvládli na jedničku. Přebrání pololetního vysvědčení bylo plné emocí a všechny děti měly ze svých výkonů velikou radost. Vysvědčení dostali nejen žáčci ze škol, ale i 15 dětí, které se učí v našem nově vytvořeném programu NA DÁLKU. Gratulujeme všem šikovným studentům a přejeme jim stejně podařené i druhé pololetí.

Posted in blog, na_dalku, newPost2 | Leave a comment

Slibný start do ONLINE světa

Slibný start do ONLINE světa

Tak za sebou máme prvních pár setkání s dětmi ze Světa vzdělání na dálku. A zjistili jsme, že ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ je opravdu ZÁBAVA! Naši online žáčci rychle přivykli novému prostředí a dalo by se říct, že jsme super parta. Děti jsou komunikativní a moc šikovné, hravou formu výuky na dálku zvládají na jedničku! Z pohodlí domova se tak zdokonalují v logice, angličtině i osobnostním rozvoji. Učí se být samostatné a pracovat s počítačem. A za těch pár lekcí dělají opravdu velké pokroky. Děkujeme za skvělý přístup. Online výuku si opravdu moc užíváme.
 
Posted in blog, na_dalku | Leave a comment